Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním elektronické objednávky z webových stránek prodávajícího www.kolar-zti.cz, akceptuje tyto obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím, tj. firmou Kolář ZTI spol. s r.o., IČ: 24771708. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Smluvní vztahy, které nejsou vymezeny těmito obchodními podmínkami, se upravuji v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou položky uvedené v objednávce a odsouhlasené prodávajícím.

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena po vyjádření souhlasu prodávajícího s objednávkou. Toto vyjádření souhlasu prodávající uskuteční emailovou zprávou (potvrzení o přijetí objednávky) zaslanou kupujícímu.

I po tomto odsouhlasení se prodávající vyhrazuje právo vyjádřit nesouhlas s objednávkou. O této skutečnosti je povinen zaslat kupujícímu informaci se zdůvodněním svého postupu.

Prodávající si vyhrazuje právo žádat o autorizaci objednávky písemnou formou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Při objednávce o vyšší ceně nebo atypických produktů si prodávající vyhrazuje právo žádat platbu předem.

Kupní cena a platba

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Uvedené ceny jsou uvedeny bez slevy a 21% sazby DPH. V případě že se jedná o zaregistrovaného zákazníka s podepsanou smlouvou o obchodních podmínkách, bude sleva dle obchodních podmínek nastavena v e-shopu. Sleva bude odečtena ve faktuře. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen během smluvního období.

Způsoby dodání zboží:

  • dobírkou při zaslání zboží přepravní službou, pokud není předem dohodnuto jinak
  • osobní odběr zboží na provozovně ve Zvoli, J.Štulíka 1
  • bankovním převodem pouze u zákazníků s platnou Rámcovou smlouvou o obchodních podmínkách

Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad na jméno kupujícího.

Při oděru zboží, které je na objednávku (zakázkové, upravené dle požadavku kupujícího) může být požadována záloha ve výši 50% hodnoty objednávky.

Při objednávce zboží v hodnotě nad 6.000 Kč bez DPH (po slevě) hradí cenu dopravného prodávající.

Při objednávce do 6.000 Kč bez DPH bude k ceně zboží připočítána částka 120 Kč za dopravu + 30 Kč za dobírku.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení faktury. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dodací podmínky

Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží je většinou do tří pracovních dnů. V případě, že prodávající výjimečně nebude schopen dodržet předpokládanou dodací lhůtu, informuje o tom kupujícího a ten se rozhodne, zda-li od objednávky odstoupí, nebo bude souhlasit s náhradním nabídnutým termínem dodání.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí objednávky prodávajícím. V případě platby předem začíná běžet dodací lhůta ode dne úhrady – přijetí částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.

Objednané zboží nemusí být dodáno v případě prodlení platby kupujícím za předchozí dodané zboží (faktura po splatnosti). Zboží bude dodáno až po úhradě předešlých dlužných faktur.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Způsob dodání

Osobní odběr

  • Na provozovně prodávajícího J.Štulíka 1, 252 45 Zvole, tel. +420 731 701 353.
  • Provozní doba: Po - Pá dle telefonické domluvy
  • V případě osobního odběru nejsou samozřejmě k ceně zboží účtovány žádné přepravní náklady.
  • Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na její jméno, a platným občanským průkazem.

Přepravní službou (DPD, SCHENKER)

V případě že je k ceně zboží účtována cena přepravních nákladů, je tato cena kalkulována dle platného ceníku vydaného přepravní službou. Cena přepravních nákladů je počítána individuálně na základě váhy zboží, počtu balíků ale i vzdálenosti.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním reklamační protokol, případně „převzetí zboží s výhradou“ s uvedením důvodu výhrady. Dodací list (případně faktura a další průvodní dokumentace) jsou přiloženy v označeném balíku.

Záruka

Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu:

  • zboží bez vad a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy

Podmínky pro vrácení zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v obchodních podmínkách či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Oznámení / Žádost o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (info@kolar-zti.cz, obchod@kolar-zti.cz ).

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Podmínky pro vrácení peněz

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Zboží musí být neporušené, nepoškozené v originálním obalu, kompletní včetně příslušenství, návodu atp., včetně originálního dokladu o koupi a nesmí jevit známky používání.

Kupující musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.

Prodejce vrátí pouze peníze za zboží, nikoliv přepravní náklady.

Zboží musí být zasláno zpět prodejci poštou nebo některou z přepravních služeb. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Další z možností vrácení zboží je osobně na provozovně Kolář ZTI spol. s r.o., Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 5. Vrácení zboží musí být předem oznámeno a odsouhlaseno telefonicky na tel. čísle (+420) 731 701 353, nebo e-mailem na obchod@kolar-zti.cz, info@kolar-zti.cz

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží na objednání (zakázkové), atypického nebo upraveného podle přání kupujícího, popř. pokud to bylo dohodnuto při potvrzení objednávky, např. kvůli většímu množství zboží atd.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Všechna práva používání loga a chráněných značek a veškerý prospěch v souvislosti s nimi jsou vlastnictvím a patří společnosti Kolář ZTI spol. s r.o., IČ: 24771708, se sídlem v Jílovém u Prahy, Masarykovo nám. 5